Palvelut

Käyttöehdot

Muistathan, että tilaajan täytyy olla 18-vuotias, tai tilaajalla pitää olla huoltajan suostumus tilaamiseen.

 1. Yleistä
  1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat ZD Communications Oy (jäljempänä "palveluntarjoaja"), sekä palveluntarjoajan palveluita käyttävä yritys tai yksityishenkilö (jäljempänä "asiakas"). Palvelulla tarkoitetaan palveluntarjoajan asiakkaalle tarjoamia Shell, domainhosting ja muita Internetiin liittyviä palveluja.
 2. Palveluntarjoajan velvoitteet ja vastuut
  1. Palveluntarjoajan velvollisuutena on luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön vaadittavat välttämättömät tiedot.
  2. Palveluntarjoajan velvollisuus on ilmoittaa asiakkaalle tiedetyistä katkoksista mahdollisimman pian ennen katkosta www-sivuillaan. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tilapäisistä katkoksista johtuvia kustannuksia tai ongelmia. Mahdolliset viat palveluissa korjataan mahdollisimman pian.
  3. Palveluntarjoaja vastaa vahingoista, jotka se on omalla toiminnallaan tuottanut. Palveluntarjoaja kuitenkin korvaa enintään yhden (1) kuukauden käyttömaksuja vastaavan summan. Palveluntarjoaja ei korvaa vahinkoa, joka on tapahtunut sen hallinnoiman tietoverkon ulkopuolella. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä eikä ennalta-arvaamattomia vahinkoja.
  4. Palveluntarjoaja ei vastaa Internetin kautta käytettävien palveluiden sisällöstä ja toimivuudesta.
  5. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tuottamansa palvelun toimitustapaa/-tapoja, joista ilmoitetaan vähintään yhtä (1) viikkoa aikaisemmin (sähkö)postitse asiakkaan antamin yhteystiedoin.
  6. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta sekä verkko-osoitetta ilman erillistä ilmoitusta. Sama koskee myös sähköpostiosoitteita/-osoitetta, salasanoja sekä Internetin osoitetietoja ja muita Internet tietoverkkoliittymän käyttöä koskevia tietoja, jos ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia ja/tai päällekäisyyksiä palveluntarjoajan omissa tietojärjestelmissä.
 3. Asiakkaan velvoitteet ja vastuut
  1. Asiakas huolehtii ettei asiakkaan käyttämä laitteisto ja/tai ohjelmisto aiheuta haittaa tai häiriötä palveluntarjoajan ja/tai muille internet tietoverkon käyttäjille. Asiakas vastaa myös käyttämänsä laitteiston ja ohjelmiston toimivuudesta sekä kustannuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan hankkimien tietoverkkoliittymän käyttöön tarvittavien laitteiden tai ohjelmien kustannuksista.
  2. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan tuottamista tietoverkkopalvelujen käyttämiseen tarvittavista puhelin tms. liittymistä ja mistään niihin liittyvistä kustannuksista (esim. puhelumaksut)
  3. Asiakas käyttää Internet tietoverkkoa omalla vastuullaan, sekä vastaa tekemisistään tietoverkossa lain sekä hyvien tapojen mukaisesti. Asiakas sitoutuu olemaan tuottamatta muille tahoille häiriötä tai loukkaamatta kenenkään osapuolen tekijänoikeuksia. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen valvomaan asiakkaansa tietoverkonkäyttöä.
  4. Asiakkaan on säilytettävä verkko-osoitteensa sekä käyttäjätunnuksensa salasana huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Asiakas vastaa hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdystä toiminnasta sekä kustannuksista Internet tietoverkossa. Asiakas vastaa itse järjestelmänsä suojauksesta ulkopuolista käyttöä-, häirintää- tai arvaamattomia tekijöitä vastaan.
  5. Tunnusta tai muuta siihen liittyvää ei saa jälleenmyydä ilman kirjallista sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Asiakas ei saa käyttää palveluntarjoajan tietoverkkoliittymää osana omaa tuotettaan tai oman tuotteensa kaupalliseen myynninedistämiseen ellei toisin ole sovittu. Asiakas ei voi kilpailla palveluntarjoajan kanssa samoista tietoliikennemarkkinoista palveluntarjoajan tarjoamin yhteyksin siten, että palveluntarjoajalle tästä koituu merkittävää taloudellista haittaa.
  6. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneista yhteystiedoistaan palveluntarjoajalle.
  7. Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä allekirjoituksin vahvistettua sopimusta, on hän korvausvelvollinen palveluntarjoajalle tai mahdollisille muille osapuolille. Palveluntarjoaja voi myös purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
  8. Tunnus on asiakkaan henkilökohtainen, eikä asiakkaalla ole oikeutta luovuttaa tunnuksensa tietoja 3 osapuolelle (kaverit, sukulaiset jne), myös ohjelmien ajaminen 3 osapuolen tarkoituksiin on kiellettyä, ellei siihen ole saatu palveluntarjoajalta erillistä lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus jäädyttää tunnus tietyksi ajaksi jos sopimusta ei noudateta, tai sulkea kyseinen tunnus kokonaan.
  9. Asiakas ei saa ajaa tunnuksellaan ns. kloonibotteja (IRC-ohjelma samasta osoitteesta useaan kertaan samalle IRC-serverille), tai tuottaa muutakaan häiriötä IRC-verkoissakaan. Palveluntarjoajalla on oikeus jäädyttää tunnus parhaakseen katsomaksi ajaksi tai sulkea kyseinen tunnus, jos asiakas ei noudata sopimusehtoja.
  10. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia itselleen suurempia oikeuksia kuin ylläpito on hänelle myöntänyt. Turvallisuusaukkojen etsiminen järjestelmästä ja niiden hyödyntäminen on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä on velvollinen turvallisuusaukon löydettyään ilmoittamaan asiasta välittömästi ylläpidolle.
 4. Maksut
  1. Asiakas maksaa liittymismaksun sekä palveluiden käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle yhtä (1) kuukautta aikaisemmin. Palveluntarjoajasta riippumattomat hinnanmuutokset (esim. lainsäädännöllinen hinnanmuutos) astuvat voimaan välittömästi.
  2. Mikäli asiakkaan tietoliikenne poikkeaa merkittävästi normaalista tietoliikenteestä*, on palveluntarjoajalla oikeus muuttaa hinnoittelua yksittäisen asiakkaan tapauksessa. * esim. tiedostojen siirtomäärät ovat kohtuuttoman suuret yksittäisen asiakkaan toimesta.
  3. Palveluntarjoajan asiakkaalle lähettämä lasku on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä viivästyskorkoa. Erillisistä maksukehotuksista palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskuluja. Mikäli maksut ovat jääneet suorittamatta eräpäivään mennessä, on palveluntarjoajalla oikeus estää asiakkaansa osalta Internet tietoverkon käyttö. Käytön uudelleen avaamisesta palveluntarjoaja perii normaalihinnoittelun mukaisen maksun. Palveluntarjoaja voi määrittää haluamallaan tavalla maksuvälin asiakkaalle lähetettäviin laskuihin (esim. kahden kk:n erissä, tms.)
  4. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden tarkistaa asiakkaansa luottotiedot.
  5. Palveluntarjoajan oman harkinnan mukaan voidaan palvelun käyttöönotosta periä ennakkomaksu tai vakuus. Ennakkomaksu tai vakuus on koroton. Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata erääntyneet saatavat ennakkomaksua tai vakuutta vastaan. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen palauttamaan ennakkoon maksettuja käyttömaksuja.
 5. Voimassaoloon liittyvät asiat
  1. Sopimus voidaan purkaa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli toisin ei ole sovittu. Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen heti, ilman irtisanomisaikaa, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimuksen ehtoja.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus mikäli asiakkaan omaisuus on määritelty luovutettavaksi konkurssiin, selvitystilaan tai jos asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi.
  3. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus heti mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa tahallista häiriötä Internet tietoliikenteessä/-liikenteelle. Sellaiseksi katsotaan myös palvelujen käyttö laittomaan toimintaan. Maksettuja maksuja ei makseta takaisin.
  4. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittaen siitä kuitenkin asiakkaalle.
  5. Asiakkaalla ei silti ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.
  6. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja.
 6. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
  1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
 7. Lisätunnukset
  1. Tämä sopimus koskee myös asiakkaan nykyisiä ja tulevia lisätunnuksia ilman eri sopimusta.